หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

สพป. ลพบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ,บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองสำราญ และบ่อทองลพบุรี อำเภอหนองม่วงประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1/2555

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 2 อัตรา สำหรับปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียน ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ,บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองสำราญ และบ่อทองลพบุรี อำเภอหนองม่วง

อัตราจ้าง 9,140 บาท/เดือน

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2555 ในวัน เวลา ราชการ

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สพป ลพบุรี เขต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง จ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ,บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองสำราญ และบ่อทองลพบุรี อำเภอหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)