หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

สสจ. สุโขทัย รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2554

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย)
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง ทางเทคโนโลยี การไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  -
 
 
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน :  -
 
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 

รายละเอียด

 

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------
ด้วยจังหวัดสุโขทัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๐,๐๑๐ บาทต่อเดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง ทางเทคโนโลยี
การไฟฟ้า
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียน-
หลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ
๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ( เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อและวัน
เดือน ปี กำกับไว้ด้วย โดยผู้สมัครต้องนำต้นฉบับหลักฐานมาแสดงด้วย หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่จริงของต้นฉบับหลักฐานมาแสดงแทน
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท สำหรับตำแหน่งที่สมัคร
( เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น )

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และทางเวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๕๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับงาน
- ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
- บุคลิกภาพทั่วไป
๔๐
๔๐
๒๐
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
รวม ๒๐๐
จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน
ให้พิจารณาผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าโดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสำคัญ
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และทางเวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่
จังหวัดสุโขทัยกำหนด ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทำสัญญาตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จักริน เปลี่ยนวงษ์
(นายจักริน เปลี่ยนวงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สำเนาถูกต้อง
สุดา กระจ่าง
(นางสาวสุดา กระจ่าง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สสจ สุโขทัย รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ ธันวาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)