JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด

ผลิตและจำหน่ายสลัดครีม-มายองเนส , ส่งออกข้าว , ยีสต์ , เครื่องดื่ม
99 หมู่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร 02-9793207, 081-3738701, 081-3738710
โทรสาร 089-2004662

บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


นนทบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัท ฯ ให้แก่ลูกค้า - ออกตลาดหาลูกค้า - สำรวจความต้องการของลูกค้า ให้บริการก่อนและหลังการขาย ...


นนทบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
ปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี ...


นนทบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
วางแผนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมและวางแผนกำลังคน - ดูแลแผนการผลิตทั้ง New Model และผลิตตามแผนการผลิตที่กำหนด - พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน/แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการ ...


นนทบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
- ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน -ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั ้งการจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี ้ช าระเข้ามาให้ถู ...


กรุงเทพมหานคร  
26 พฤศจิกายน 2563  
ควบคุมการผลิตสินค้า ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าไปผลิตในเครื่องจักร จนออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป ...


นนทบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
-กำหนดรายละเอียดและประมาณราคา ในการสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ -ควบคุม งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า -ซ่อมเครื่องจักร,ประสานงานทุกหน่วยงาน -ควบคุมและปฎิบัต ...