JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-1403151
โทรสาร 02-1403150

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) พบตำแหน่งงานจำนวน 72 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.เขียนแบบระบบโซล่าเซลล์ 2.สำรวจหน้างานและประเมินรูปแบบการติดตั้ง 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของบุุคลภายนอก ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. ตรวจสอบคุณภาพถังแก๊สหุงต้ม 2. คัดแยกถังแก๊สหุงต้มที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และที่ไม่ได้คุณภาพ 3. ขนย้ายและจัดเก็บถังแก๊สไปยังที่ปลอดภัยหรือตามสถานที่ที่กำหนด ...


ปทุมธานี  
26 กันยายน 2563  
1.ติดตามและตรวจสอบการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบ 2.จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย 3.รับแจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา Desktop ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.งานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2.งานอำนวยความสะดวกและให้บริการอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 3.งานบำรุงดูแลรักษารถประจำตำแหน่งฯ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานเป็นไ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
? เป็นวิทยากรประจำศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ? วางแผนและเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรธุรกิจกาแฟ ของศูนย์ฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกร ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. ขับรถรับ-ส่ง พนักงานตามเส้นทางที่กำหนด 2. ขับรถตามใบงาน 3. ดูแลรักษา ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ...


พระนครศรีอยุธยา  
26 กันยายน 2563  
1. ศึกษาแผนการผลิตของโรงงาน 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลโครงงานต่างประเทศ 2.จัดทำวาระการประชุมและสื่อนำเสนอ 3.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.สำรวจพื้นที่งานและตรวจสอบระบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็นต้น 2.จัดทำแบบนำเสนอ 3 มิติ (3D Visualize Presentation) 3.จัดทำและตรวจสอบรายการวัสดุ(BOQ) ,ราคากล ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
- ล้างทำความสะอาดรถยนต์ รถตู้,รถเก๋ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงานผ.บด.กด.จบญ. - ล้างทำคามสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ห้องเครื่องยนต์ - ตรวจเช็คสภาพ น้ำหม้อน้ำ หม้อพักน้ำ น ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. วิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ 2. วางแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจ 3. ศึกษาความเป็นไปได้ และจุดคุ้มทุนของโครงการ 4. จัดทำเอกสารรายละเอียดงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2.วิเคราะห์รายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและระเบียบกรม สรรพากร 3.จัดพิมพ์รายละเอียดประกอบการเงิน 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภาย ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 2.ซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบงานไฟฟ้า 3.ใช้งานและบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ขอบเขตปริมาณงาน ? งานสำรวจ/จัดทำข้อมูลก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ ร้าน Texas Chicken ภายใต้การดำเนินงานของ บมจ. ปตท. ทั่วประเทศ ทั้ง ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการเขียนแบบให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด งานก่อสร้างอาคาร ชิ้นส่วนงานเครื่องจักร งานระบบท่อก๊าซฯ ด้วยโปรแกรม Autocad - รวบรวม จัดเตรียมเอกสารแบบขออ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ขับรถส่วนกลาง รับส่งเอกสาร รับส่งพนักงาน -ตรวจความพร้อมของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขับรถ รับ-ส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานซ่อมบำรุง อาคารสูง เช่นงานโยธา, งานสี, งานปูน, งานเชื่อม - งานอ่านแบบเขียนแบบงานที่รับผิดชอบได้ - งานใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบได้ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเขียนบทความให้กับหน่วยงาน งานเขียนบทความสั้นๆลง สื่อ on-line และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ งาน PR ภายใน และภายนอก งานทำ side presentation 9่างๆ พาคณะเยี่ยมชม ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความปลอดภัยรถขนส่งก๊าซ NGV 2.จัดคิวรถก่อนเข้าทำการโหลดก๊าซ NGV ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ทวนสอบความถูกต้องของงบ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจั ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานอาคารสถานที่ การบริหารสำนักงาน และงานซ่อมบำรุงต่างๆ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำสื่อการเรียน การสอน เพื่อใช้ในการอบรมพนักงานในกลุ่ม ปตท. ตามแผนที่ได้รับมอบหมาย -ประเมินผล การฝึกอบรม -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


สมุทรปราการ  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำงานร่วมกับชุมชน,มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ สนับสนุนการบริหารจัดการ การอบรม ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม -ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการรับน้ำมันทางท่อตามแผน งานจ่ายน้ำมันทางรถบรรุทุกทุกผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบและบันทึกอุปกรณ์ท่อทางรับของทุกผลิตภัณฑ์ งานเก็บสำรองผลิตภัณฑ์ งานรักษาคว ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารพัสดุ คลังพัสดุ Spare Part งานบำรุงรักษา Spare Part งานตรวจนับพัสดุ งาน TPM งานเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบ SAP ตัด Stock พัสดุและทำรายงาน จัดทำรายงานจัดห ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1)สนับสนุนงานซ่อมบำรุง วัสดุตกแต่ง งานระบบ อุปกรณ์เครื่องครัวภายใน ร้านเท็กซัส ชิคเก้น ควบคุมงานซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา รายต่าง ๆ 2)สนับสนุนการติดต่อ ประสานง ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยใช้ Remote Admin ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ...


สมุทรปราการ  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์บริการยานยนต์ มาตรฐาน ปตท. ให้บริการซ่อมเบา ตรวจเช็ค รถยนต์ให้กับลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและ Support โปรแกรมต่างๆ ทั้ง Web based และ Windows based ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ASP.NET, CSS, HTML - พัฒนาและ Support โปร ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับวางบิลใบแจ้งหนี้ลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิล - รวบรวมจัดเรียงเอกสารส่งเอสารให้ คณะกรรมการ (ปตท.)เซ็นเอกสาร - ส่งเอกสารให้ เจ้าหน้าที่ปตท.ตรวจส ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการคลัง งานตรวจสอบรถบรรทุกและอุปกรณ์ก่อนเข้าเติมน้ำมัน งานจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุกน้ำมัน งานรับน้ำมันทางท่อ งานเก็บตัวอย่างน้ำมันบนถังใหญ่ งานบรรจุแล ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ? Provide Level 2 Troubleshooting via Telephone, Email for Engineering Software applications and work collaboratively with vendor to solve user issue within ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 สนับสนุนงานซ่อมบำรุง วัสดุตกแต่ง งานระบบ อุปกรณ์เครื่องครัวภายใน ร้านเท็กซัส ชิคเก้น ควบคุมงานซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา รายต่างๆ 2 สนับสนุนการติดต่อ ประสานงา ...


ชลบุรี  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายสินค้าของทางร้าน ให้บริการที่ดีกับลูกค้า มีความรับผิดชอบในหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้น ก่อนส่งมอบให้กับทางลูกค้า เพื่อรองรับความต้องการ ของบริษัท ปตท.และบริษัทในเครือปตท. -ทำสรุปรายงานการ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการโหลดก๊าซขึ้นรถเทเลอร์ ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Compressor ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทำการโหลดก๊าซ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี 2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี 3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 5. หากมีประสบการณ์ด้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการซ่อมเบา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้บริการที่ดีกับลูกค้า ...


ชลบุรี  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการซ่อมเบา ตรวจเชค และให้บริการที่ดีกับลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานเลขานุการ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน - บริหารจัดการเวลาและประสานการนัดหมายต่างๆ - ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก - ดำเนิ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ *ร้านกาแฟ Cafe Amazon -ให้บริการ ทำเครื่องดื่ม และขนม รวมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานเขียนแบบ งานอาคาร ร่างแบบอาคาร - งานจัดแบบและคำนวนโครงสร้าง - สามารถเขียนแบบ โดยใช้ โปรแกรม Autocad ได้ - มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


ระยอง  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ตรวจสอบงานซ่อม และให้บริการงานซ่อมที่ดีกับลูกค้า 3.บริหาร จัดการสินค้าของบริษัท ให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด ...


นนทบุรี  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ตรวจสอบงานซ่อม และให้บริการงานซ่อมที่ดีกับลูกค้า 3.บริหาร จัดการสินค้าของบริษัท ให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด ...


ชลบุรี  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ตรวจสอบงานซ่อม และให้บริการงานซ่อมที่ดีกับลูกค้า 3.บริหาร จัดการสินค้าของบริษัท ให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด ...


ปทุมธานี  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการซ่อมเบา ตรวจเชค และให้บริการที่ดีกับลูกค้า าหมาย 2.ตรวจสอบงานซ่อม และให้บริการงานซ่อมที่ดีกับลูกค้า 3.บริหาร จัดการสินค้าของบริษัท ให้ถูกต้องตามท ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน 2. ดูแลและรักษาความสะอาดของรถยนต์ 3. วางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางจุดหมายปลายทาง 4. ขับรถยนต์ด้วยควา ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ สื่อความระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน จัดการกระบวนการร้องเรียน และกระบวนการด้านวินัย ตามนโยบายของบริ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรู้ด้านอุปกรณ์โสตน์ต่างๆ ในระดับดี 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีใจรักในงานบริการ 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ) ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารจัดการ ดำเนินการร่วมกับบุคคล หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ปตท. เพื่อดำเนินงาน และสนับสนุน โครงการ ให้บรรลุเป้าหมายและมีป ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการซ่อมเบา เช็คระยะ ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกับลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการซ่อมเบา เช็คระยะ ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกับลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 2. ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา Software ของธุรกิจ Oil และ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและ Support โปรแกรมต่างๆ ทั้ง Web based และ Windows based ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ASP.NET, CSS, HTML - พัฒนาและ Support โปร ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. เข้าตรวจสอบคุณภาพร้านกาฟาเฟ่อเมซอนเป็นประจำทุกเดือนตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ PTTOR กำหนด 2. เก็บรวบรวมผลคะแนนจากการตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟ ปัญหาอุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานตลอดจน ปัจจัยที ...


พระนครศรีอยุธยา  
26 กันยายน 2563  
1. ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ 2. ทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี การแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3. ศึกษาสถานการณ์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสร้าง Cold ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านอาหารในอนาคต 2. ศึกษาความเป็นไปได้และจุดคุ้มทุนของโครงการด้านการเกษตร 3. จัดทำแผนงานเพื่อบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จัดทำเอกสารรายงานค ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. ให้คำแนะนำการใช้งานและแก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์ ,เครื่อง ปริ้นท์เตอร์ ,Hardware ,Software ,Network เป็นต้น 2. ประสานงานกับทีมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งาน ...


พระนครศรีอยุธยา  
26 กันยายน 2563  
1. ออกพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อสรรหาแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. จัดทำแผนฝึกอบรม และทำการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานีก๊าซNGV 2. ทวนสอบแผนฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ 3. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบแ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.บรรจุสินค้าลงกล่องและจัดเรียงขึ้นบนพาเรท 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


พระนครศรีอยุธยา  
26 กันยายน 2563  
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตและหลังการผลิต 2. ตรวจสอบปริมาณของสินค้าที่ได้จากการผลิต ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ควบคุมการทำงานของหัวจ่ายก๊าซNGV 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสถานี ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.จัดทำบัญชี AP / AR 2. ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ใช้งานรถยนต์ ,รถโฟล์คลิฟท์ทั้งแบบไฟฟ้าและน้ำมัน 2.ขนส่งพาเรทบรรจุภัณฑ์หรือพาเรทสินค้าไปยังพื้นที่บรรจุและจัดเก็บขึ้นบนชั้นวางโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ออกตั๋วน้ำมัน 2.ดูแลระบบการน้ำมันและก๊าซ 3.ซีลน้ำมัน ...


ราชบุรี  
26 กันยายน 2563  
1.จัดทำแผนและฝึกอบรมดับเพลิงตามกฏหมาย 2.จัดทำแผนและฝึกอบรมการอพยพหนีไฟตามกฏหมาย 3.ทวนสอบแผนฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ 4.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิง 5.ทำบัญชีควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.วิเคราะห์ ทดสอบ และบันทึกผลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันหล่อลื่น 2.จัดทำรายการจดบันทึกปริมาณคงเหลือของน้ำมัน 3.ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่าย สารเติมแต่งและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1. จัดทำเอกสารขอคืนภาษี 2. นำส่งเอกสารภาษีสรรพสามิต 3. ทำสต๊อกสินค้า 4 สุ่มตรวจสินค้าที่เตรียมจ่ายให้ลูกค้า ...